در صورت دریافت پیامک هشدار، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟